android 控件抖动

shake.xml  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <translate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:fromXDelta="0" android:toXDelta="10" android:duration="1000" android:interpolator="@anim/cycle_7" /> cycle_7.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cycleInterpolator xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an…